Skupina AB

test č. 34

Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

 • taká viditeľnosť, pri ktorej vodič motorového vozidla z dôvodu znečistenia alebo poškodenia skiel dostatočne zreteľne nevidí ostatných účastníkov cestnej premávky
 • taká viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli
 • viditeľnosť v čase od 18.00 do 7.00 hodiny a od 1. júla do 31. augusta len od 20.00 do 6.00 hodiny

Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

 • do takejto križovatky vchádza
 • dôjde k núdzovému zastaveniu vozidla alebo k dopravnej nehode
 • z takej križovatky vychádza

Vodič nesmie predchádzať

 • ak je na križovatke a 500 m pred ňou
 • ak by pritom musel podstatne zvýšiť rýchlosť jazdy
 • pri jazde cez železničné priecestie

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

 • 90 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 130 km/h
 • 110 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste nemá rýchlosť jazdy obmedzenú
 • 80 km/h; na diaľnici a na rýchlostnej ceste smie jazdiť rýchlosťou najviac 120 km/h

Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný

 • jazdiť za ňou v takej vzdialenosti, aby umožnil prejdenie pozdĺž električky ostatným vodičom
 • dať o tom znamenie upažením
 • zastaviť na najbližšom odbočovacom pruhu

Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia

 • nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke, to neplatí, ak vodič zastavuje vozidlo v križovatke z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku alebo pri odbočovaní doľava
 • dovoľuje pokračovať v jazde za križovatkou len zníženou rýchlosťou
 • nedovoľuje pokračovať v jazde za križovatkou rýchlosťou vyššou ako 60 km/h

Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci

 • stáť v druhom rade
 • zastaviť a stáť na priechode pre chodcov
 • zastaviť v druhom rade

Cyklisti smú jazdiť po ceste

 • najviac dvaja vedľa seba
 • bez držania riadidiel, ak v blízkosti nie sú motorové vozidlá
 • len jednotlivo za sebou

Do pešej zóny je povolený vjazd

 • len bicyklom a motocyklom
 • len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka
 • všetkým vozidlám, ak nejazdia rýchlosťou vyššou ako 20 km/h

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

 • je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami
 • je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami
 • má uzatvorené havarijné poistenie

Účastníkovi cestnej premávky je zakázané používanie

 • technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiestnenie vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie
 • zvukových výstražných znamení
 • zimných pneumatík v období od 15. novembra do 31. marca

Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to

 • zrýchliť jazdu
 • spomaliť jazdu
 • povinnosť odbočiť

Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

 • o 1 m, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený žltou zástavkou s rozmermi najmenej 20 x 20 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou
 • o 40 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol
 • o 50 cm musí byť vždy označený červenou odrazkou

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

 • mazivo používané vo vozidle nie je schválené výrobcom
 • nie je možné uviesť do činnosti osvetlenie batožinového priestoru
 • zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

Prívesy za osobné automobily

 • sa nesmú používať na prepravu osôb
 • smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/h
 • sa nesmú používať na prepravu osôb; to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb

Táto dopravná značka
command_15.png

 • prikazuje jazdu smerom, ktorým šípka ukazuje
 • označuje jednosmernú premávku
 • prikazuje obchádzať prekážku v smere, ktorým šípka ukazuje

Táto dopravná značka znamená:
command_16.png

 • Zákaz vjazdu bicyklov
 • Cestička k požičovni bicyklov
 • Cestička pre cyklistov; značka prikazuje cyklistom použiť takto označený pruh alebo cestičku

Táto dopravná značka znamená:
command_9.png

 • Najvyššia dovolená rýchlosť
 • Odporúčaná rýchlosť
 • Najnižšia dovolená rýchlosť

Táto dopravná značka prikazuje vodičovi
command_1.png

 • Prikazuje vodičovi na takto označenom úseku rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie
 • Označuje úsek, kde je zakázané používať diaľkové svetlomety
 • Informuje vodiča o úseku, na ktorom môžu mať protiidúce vozidlá rozsvietené stretávacie svetlomety

Táto dopravná značka znamená:
info_24.png

 • Cestička pre cyklistov
 • Obytná zóna
 • Priechod pre cyklistov

Táto dopravná značka znamená:
info_25.png

 • Koniec zóny s dopravným obmedzením
 • Koniec obytnej zóny
 • Koniec zóny, kde platí zákaz zastavenia

Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,
horizontal_16.png

 • vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar
 • vodič sa riadi významom ľavej čiary z tejto dvojice čiar
 • riadi sa premávka v jazdných pruhoch svetelnými signálmi

Táto dopravná značka
horizontal_12.png

 • je návesťou pred priechodom pre cyklistov
 • vyznačuje na cestičke pre cyklistov určený smer jazdy cyklistov
 • vyznačuje priechod pre cyklistov

V poradí tretie prejde okolo prekážky
junction_22.jpg

 • modré vozidlo
 • žlté vozidlo
 • zelené vozidlo

Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky,
junction_7.jpg

 • vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcemu zelenému a žltému vozidlu a električkám idúcim z obidvoch smerov
 • vodiči protiidúceho zeleného a žltého vozidla a protiidúcej električky majú prednosť pred červeným vozidlom
 • vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami

Ako prvé prejde cez križovatku
junction_28.jpg

 • červené vozidlo
 • vaše vozidlo
 • zelené vozidlo

Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_32.jpg

 • posledné
 • druhé
 • prvé