Skupina AB

test č. 33

Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť

 • účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby inému účastníkovi cestnej premávky nevzniklo nijaké nebezpečenstvo
 • chodca prechádzajúceho na priechode pre chodcov neobmedziť motorové vozidlá prichádzajúce sprava
 • účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten. kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

 • má uzatvorené havarijné poistenie
 • je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami
 • je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami

Vodič nesmie

 • prekážať v jazde len rýchlejšie idúcim vozidlám pravidelnej verejnej dopravy osôb bezdôvodne pomalou jazdou
 • prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky
 • prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám len za zníženej viditeľnosti

Vodič motocykla a jeho spolujazdec nesmú počas jazdy

 • jesť, piť ani fajčiť
 • hlasito rozprávať
 • používať za zníženej viditeľnosti ochrannú prilbu

Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

 • umiestniť 20 m za vozidlo biele neoslňujúce svetlo bielej farby
 • mať bezpečnostný odev oblečený
 • bezodkladne privolať odťahovú službu

Pri jazde v pripájacom alebo v odbočovacom pruhu sa

 • nesmie vpravo predchádzať vozidlo idúce v priebežnom pruhu
 • nesmie jazdiť vyššou rýchlosťou, ako jazdia vozidlá v priebežnom pruhu
 • smie vpravo predchádzať aj vozidlo idúce v priebežnom pruhu

Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú

 • vľavo a tak, aby bola medzi vozidlami vzdialenosť najmenej 1 m
 • vždy vľavo
 • vpravo, včas a v dostatočnej miere

Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

 • v čase od 00.00 hod. do 04.00 hod.
 • po pravej krajnici
 • v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev

Na cestách 1. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je

 • mimo obce aj v obci dovolené státie len na mieste označenom ako parkovisko
 • mimo obce dovolené len zastavenie
 • mimo obce zakázané zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia

Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je nutné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,

 • dáva vodič svetelné výstražné znamenie zapnutím výstražnej funkcie smerových svietidiel
 • použije vodič zvukové výstražné znamenie
 • dáva vodič svetelné výstražné znamenie prerušovaným zapínaním predných hmlových svietidiel

Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník umiestniť na krajnici alebo na vozovke počas núdzového státia, ak takéto vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste

 • vo vzdialenosti najmenej 50 m za vozidlom
 • len za zníženej viditeľnosti
 • vo vzdialenosti najmenej 100 m za vozidlom

Vodič je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode

 • len vtedy, ak dopravnú nehodu zavinil
 • v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku
 • v čase, pokiaľ neumožnil obnovenie premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb

Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

 • traja vedľa seba
 • piati vedľa seba
 • dvaja vedľa seba

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

 • najmenej desaťlitrová zásoba pohonných hmôt v osobitnej nádobe; to neplatí pre jednostopové motorové vozidlá
 • kľúč na matice alebo skrutky kolies
 • vlečné lano; to platí aj pre jednostopové motorové vozidlá

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

 • niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo
 • najvyšší bod činnej svietiacej plochy stretávacích svetiel je nižšie ako 1200 mm nad rovinou vozovky
 • nie je vybavené klimatizačným systémom

Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
warning_35.png

 • Spôsob obchádzania štyroch prekážok
 • Štyri zákruty, prvá vpravo
 • Nebezpečenstvo šmyku v úseku 4 km

Táto dopravná značka upozorňuje na
warning_32.png

 • železničné priecestie vo vzdialeností 140 m
 • sklon vozovky vpravo
 • železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m

Táto dopravná značka znamená:
restriction_24.png

 • Zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel
 • Cestička pre motocykle
 • Zákaz vjazdu malých motocyklov

Táto dopravná značka znamená:
info_other_3.png

 • Rezervácia
 • Táborisko
 • Odpočívadlo

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_20.png

 • Návesť pred križovatkou s obmedzením; značka informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou
 • Prikázaný smer jazdy
 • Zákaz vjazdu traktorov

Táto dopravná značka znamená:
command_14.png

 • Jazdný pruh pre pomalé vozidlá
 • Zastávkový pruh
 • Zvýšenie počtu jazdných pruhov

Táto dopravná značka vyznačuje
horizontal_11.png

 • priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo zasahovať nákladom
 • miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia kolmo na okraj vozovky
 • miesto, kde je zakázané zastavenie a státie

Takéto označenie sa môže použiť na
other_9.png

 • vyznačenie parkoviska sanitných vozidiel
 • vozidle červeného kríža
 • vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Ako posledné prejde cez križovatku
junction_10.jpg

 • červené vozidlo
 • žlté vozidlo
 • zelené vozidlo

Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, prejdú cez križovatku ako prvé
junction_7.jpg

 • protiidúce zelené a žlté vozidlo
 • obidve električky
 • červené vozidlo súčasne s modrým vozidlom

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_25.jpg

 • 1. žlté, 2 .červené, 3. vaše vozidlo
 • 1. žlté, 2. vaše vozidlo, 3. červené
 • 1. červené, 2. žlté, 3. vaše vozidlo

Ako prvé prejde cez križovatku
junction_24.jpg

 • zelené vozidlo súčasne s modrým
 • červené vozidlo
 • vaše vozidlo súčasne s modrým