Skupina AB

test č. 32

Zastavením sa rozumie

 • prerušenie jazdy motorového vozidla z dôvodu nezávislého od vôle vodiča
 • uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu
 • len také uvedenie vozidla do pokoja, ktoré nepresiahne čas tri minúty

Vodič nesmie

 • znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť, ak tým ohrozí bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky
 • zastaviť vľavo na jednosmernej ceste
 • znížiť náhle rýchlosť jazdy za žiadnych okolností

Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať

 • na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov
 • akúkoľvek prilbu alebo obdobnú pokrývku hlavy
 • ochranný štít

Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť

 • pri otáčaní a cúvaní
 • len pri zastavení a státí alebo, pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky
 • vždy, ak je to potrebné na vykonanie akéhokoľvek jazdného úkonu

Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu

 • je povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
 • môže ohroziť vodiča jazdiaceho v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza
 • nedáva znamenie o zmene smeru jazdy

Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, smie sa prechádzať

 • na ktoromkoľvek mieste, a to vždy priečne
 • na ktoromkoľvek mieste, ak nie je v blízkosti električka
 • len priečne, a to na mieste prispôsobenom na to

Ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom,

 • ide o vzájomné predchádzanie
 • nejde o vzájomné predchádzanie
 • ide o vzájomné predchádzanie, ak ostatné vozidlá jazdia rýchlejšie

Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,

 • môže ohroziť vodičov jazdiacich za ním len v malom rozsahu
 • je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
 • nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť

 • len za hmly; za sneženia a dažďa je povinný použiť diaľkové svetlomety
 • vždy za zníženej viditeľnosti
 • len za hmly, sneženia alebo za dažďa

Prepravované osoby nesmú

 • svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky
 • jesť, piť ani fajčiť
 • obsluhovať telefónny prístroj

Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len

 • vtedy, ak na to dal súhlas obvodný úrad
 • vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty
 • na miestnej komunikácii a na účelovej komunikácii

Účastník dopravnej nehody je povinný

 • zabezpečiť, aby ostatní účastníci dopravnej nehody nepožili alkohol
 • zdržať sa jedenia, pitia a fajčenia
 • zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel

Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

 • o 1 m, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený žltou zástavkou s rozmermi najmenej 20 x 20 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou
 • o 40 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol
 • o 0,5 m, musí byť vždy označený červenou odrazkou

Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

 • trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie nie je závadou
 • trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú
 • trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nie je závadou

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

 • sú poškodené lapače nečistôt
 • vozidlo nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel
 • pneumatika alebo disk kolesa je nadmerne poškodený

Táto dopravná značka znamená:
restriction_21.png

 • Zákaz vjazdu nemotorových vozidiel
 • Zákaz vjazdu všetkých vozidiel
 • Zúžená vozovka

Táto dopravná značka znamená:
restriction_22.png

 • Vjazd cyklistom povolený
 • Zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových motorových vozidiel
 • Zákaz vjazdu bicyklov

Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
restriction_23.png

 • prejsť takto označeným úsekom bez toho, aby jazdu prerušil (s cieľom naložiť alebo zložiť náklad a podobne)
 • vojsť do takto označeného úseku
 • zastaviť v takto označenom úseku

Táto dopravná značka sa používa na mieste, kde
right_of_way_3.png

 • v sporných alebo iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke
 • je vodič električky povinný dať prednosť v jazde
 • sa nachádza zastávka električky bez nástupného ostrovčeka

Táto dopravná značka znamená:
info_23.png

 • Zákaz predchádzania
 • Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
 • Prednosť protiidúcich vozidiel

Táto dopravná značka znamená:
info_other_2.png

 • Električkový koľajový pás
 • Zastávka električky
 • Jazdný pruh vyhradený pre električky

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_19.png

 • Obec
 • Zvýšenie počtu jazdných pruhov
 • Návesť pred križovatkou

Prechádzať túto značku alebo ju nákladom presahovať
horizontal_10.png

 • je zakázané, ak to nie je potrebné na otáčanie
 • je zakázané, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto ležiace mimo cesty alebo na vchádzanie na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty
 • je vždy zakázané

Vodič modrého vozidla
junction_6.jpg

 • má pred vodičom červeného vozidla prednosť v jazde, pretože ide po kruhovom objazde
 • musí dať prednosť v jazde vodičovi červeného vozidla, ktorý prichádza na križovatku sprava
 • má pred vodičom červeného vozidla prednosť v jazde, pretože prichádza na križovatku po ceste označenej ako hlavná

Ako posledné prejde cez križovatku
junction_29.jpg

 • žlté vozidlo
 • zelené vozidlo
 • modré vozidlo

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_28.jpg

 • 1. zelené, 2. vaše vozidlo, 3. červené
 • 1. červené, 2. zelené, 3. vaše vozidlo
 • 1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. zelené

Ako prvé prejde cez križovatku
junction_27.jpg

 • zelené vozidlo súčasne s električkou č. 1
 • zelené vozidlo súčasne s električkou č. 1 a električkou č. 2
 • vaše vozidlo súčasne so zeleným vozidlom