Skupina AB

test č. 29

Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

 • každé miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú
 • miesto, na ktorom je premávka riadená policajtom alebo inou osobou oprávnenou dávať pokyny na zastavenie vozidla
 • križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo policajtom, prípadne inou oprávnenou osobou

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

 • je toto vybavené na všetkých nápravách zimnými pneumatikami
 • je toto vybavené na hnacej náprave zimnými pneumatikami
 • má uzatvorené havarijné poistenie

Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá

 • nemá najmenej trojročnú prax vo vedení takéhoto vozidla alebo je pod značným vplyvom alkoholu
 • nespĺňa podmienky na vedenie vozidla ustanovené zákonom o cestnej premávke, osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo osobe, ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená
 • spĺňa podmienky ustanovené zákonom o cestnej premávke, je však mladšia ako 23 rokov

Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla okrem prípadu, keď

 • jazdí rýchlosťou nižšou ako 50 km/h
 • dáva znamenie o zmene smeru jazdy
 • má dostatočnú prax vo vedení motocykla

Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí

 • v ktoromkoľvek jazdnom pruhu
 • v ľavom jazdnom pruhu; ostatné jazdné pruhy smie používať len vodič nemotorového vozidla
 • v pravom jazdnom pruhu; v ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie

Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo,

 • nesmie sa jej vyhýbať vľavo
 • vyhýba sa jej vľavo
 • môže na vyhýbanie použiť aj chodník

Vodič nesmie zastaviť a stáť

 • pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním
 • na účelovej komunikácii za zníženej viditeľnosti
 • na jednosmernej ceste vpravo

Vozidlá pred železničným priecestím

 • musia vždy zastaviť
 • sa radia za sebou v poradí, v ktorom prišli
 • musia zastaviť, ak svieti prerušované biele svetlo

Vlečenie viacerých motorových vozidiel je

 • dovolené, ak sa vlečú dve osobné motorové vozidlá
 • zakázané
 • dovolené, ak sa vlečú motocykle bez postranného vozíka

Kto spôsobil prekážku cestnej premávky,

 • je povinný ju odstrániť, len ak ju spôsobil na diaľnici; na ostatných cestách ju smie odstrániť len správca cesty
 • nesmie ju odstrániť; takúto prekážku cestnej premávky je povinný odstrániť správca cesty
 • je povinný ju bezodkladne odstrániť; ak to neurobí, je povinný ju bezodkladne odstrániť na jeho náklady správca cesty

Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

 • vypnúť motor
 • oznámiť zastavenie vozidla príslušnému obvodnému úradu
 • vypnúť stretávacie svetlomety

V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac

 • 30 km/h
 • 50 km/h
 • 20 km/h

Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

 • žltou zástavkou a štítkom s rozmermi najmenej 25 x 25 cm
 • za zníženej viditeľnosti červeným neoslňujúcim svetlom
 • červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 x 20 cm

Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

 • krieda na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody
 • ťažná tyč s dĺžkou najmenej 3 m, určená na vlečenie vozidiel
 • kľúč na matice alebo skrutky kolies

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

 • na zvukovom výstražnom zariadení došlo k zmene tónu
 • výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený
 • sú poškodené lapače nečistôt

Tieto dopravné značky s dodatkovou tabuľkou upozorňujú na
warning_34.png

 • vlečkové priecestie vnútri závodu
 • železničné priecestie bez závor na odbočujúcej ceste vo vzdialenosti 240 m
 • smer jazdy vlaku na železničnom priecestí

Táto dopravná značka znamená:
restriction_17.png

 • Najvyššia dovolená rýchlosť
 • Najnižšia dovolená rýchlosť
 • Odporúčaná rýchlosť

Táto dopravná značka znamená:
info_12.png

 • Odporúčaná rýchlosť; vyjadruje číslom alebo číslami uvedenými na značke odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu za normálnych podmienok
 • Obmedzenie najvyššej dovolenej rýchlosti; vyjadruje číslom na značke najvyššiu dovolenú rýchlosť na mokrej vozovke
 • Cesta 1. triedy; informuje o čísle cesty 1. triedy

Táto dopravná značka informuje o
other_6.png

 • blízkosti nemocnice
 • mieste, kde sa poskytuje zdravotnícka prvá pomoc
 • nepretržitom záchrannom systéme

Táto dopravná značka vyznačuje
command_12.png

 • jazdné pruhy pre pomalé vozidlá
 • zvýšenie počtu jazdných pruhov
 • spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_17.png

 • Zastávkový jazdný pruh
 • Obmedzenie v jazdnom pruhu
 • Návesť pred obchádzkou

Táto dopravná značka informuje
info_18.png

 • o blízkosti odpočívadla so sociálnym zariadením
 • pred križovatkou o ceste, ktorá končí, alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde
 • o možnosti núdzového zastavenia vozidla v únikovej zóne v prípade technickej poruchy

Táto vodiaca tabuľa označuje
other_7.png

 • najmä nebezpečnú zákrutu
 • úsek cesty s nebezpečným stúpaním
 • úplnú uzávierku cesty

Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
junction_39.jpg

 • 1. červené súčasne s modrým, 2. zelené
 • 1. zelené, 2. červené súčasne s modrým
 • 1. modré, 2. zelené, 3. červené

Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_38.jpg

 • druhé
 • prvé
 • posledné

Ako posledné prejde cez križovatku
junction_37.jpg

 • vaše vozidlo
 • modré vozidlo
 • zelené vozidlo

Ako prvé prejde cez križovatku
junction_36.jpg

 • červené vozidlo
 • vaše vozidlo
 • modré vozidlo