Skupina AB

test č. 17

Vozovkou sa rozumie

 • spevnená časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel
 • časť cesty určená len na premávku nemotorových vozidiel
 • cesta vrátane krajnice a chodníka

Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

 • svetlá vo vnútri vozidla
 • diaľkové svetlomety
 • stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie

Vodič nesmie viesť vozidlo

 • po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo; to neplatí, ak je jeho spolujazdcom lekár
 • po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo
 • nemá pri sebe lieky, ktoré pravidelne užíva

Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením

 • je povinná toto zariadenie použiť pri jazde mimo obce
 • je povinná toto zariadenie použiť pri jazde rýchlosťou vyššou ako 40 km/h
 • je povinná toto zariadenie použiť

Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať

 • v obci zvukové výstražné znamenie na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla
 • znamenie o zmene smeru jazdy
 • znamenie o zmene smeru jazdy len za zníženej viditeľnosti

Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa

 • čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu a šírku vozovky
 • čo najďalej vpravo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy
 • na pravú krajnicu

Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

 • 3 m pre oba smery jazdy
 • 3 m pre každý smer jazdy
 • 2 m

Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

 • protiidúci vodič dáva zvukové výstražné znamenie
 • sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia
 • osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn vodorovným kývaním ruky s červenou alebo žltou zástavkou

Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať

 • len pri zmene smeru jazdy; vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, nie je povinný dávať znamenie o zmene smeru svojej jazdy
 • vždy pri prechádzaní cez železničné priecestie
 • vždy pri zmene smeru jazdy alebo vybočovaní z neho alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky

Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť

 • len za zníženej viditeľnosti
 • len vtedy, ak prekážku spôsobil na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste
 • a oznámiť to policajtovi

Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu

 • má prednosť v jazde, ak dopravnou značkou nie je ustanovené inak
 • má vždy prednosť v jazde
 • môže ohroziť vodiča jazdiaceho po kruhovom objazde

V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

 • staršie ako 15 rokov s telesnou výškou väčšou ako 160 cm
 • len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb môže byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii
 • len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii

Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,

 • smie použiť chodník, len ak v blízkosti nie sú žiadni chodci
 • nesmie použiť chodník a musí použiť ľavú krajnicu
 • smie použiť chodník, len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky

Povinnou výbavou motorového vozidla

 • sú najmenej dvojlitrová zásoba maziva a najmenej dvojlitrová zásoba chladiacej kvapaliny v osobitných nádobách; to neplatí pre jednostopové motorové vozidlá
 • sú matice a skrutky umožňujúce upevnenie výstražného zariadenia na vozidle
 • je v závislosti od kategórie vozidla predpísaná lekárnička

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

 • sú poškodené lapače nečistôt
 • nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti
 • sú na tej istej náprave použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné

Tieto dopravné značky upozorňujú na
warning_29.png

 • železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 180 m
 • železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 240 m
 • železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 200 m

Táto dopravná značka zakazuje vjazd
restriction_1.png

 • vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci
 • obytným automobilom
 • skriňovým vozidlám

Táto dopravná značka znamená:
restriction_2.png

 • Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej ako je vyznačené
 • Zákaz státia motorových vozidiel, ktoré nedodržia vyznačený odstup
 • Prikázaná jazda vozidiel v kolóne

Táto dopravná značka označuje
right_of_way_1.png

 • zastávku pravidelnej verejnej dopravy osôb
 • slepú cestu
 • vedľajšiu cestu; na príkaz tejto značky je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad

Táto dopravná značka znamená:
info_3.png

 • Zákaz otáčania sa na diaľnici
 • Koniec hlavnej cesty
 • Koniec diaľnice

Táto dopravná značka
info_directional_3.png

 • vyznačuje zníženie počtu jazdných pruhov
 • je návesťou pred obchádzkou
 • informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o smeroch k vyznačeným cieľom a o počte a usporiadaní jazdných pruhov

Táto dopravná značka znamená:
info_directional_4.png

 • Smerová tabuľa na vyznačenie príjazdu k rýchlostnej ceste
 • Smerová tabuľa na vyznačenie jednosmernej premávky
 • Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky

Táto dopravná značka
horizontal_1.png

 • vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky „Stoj, daj prednosť v jazde!”
 • vyznačuje parkovisko s pozdĺžnym státím
 • prikazuje vodičovi motorového vozidla vypnúť motor

Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
junction_10.jpg

 • posledné
 • druhé
 • prvé

Ako prvé prejde cez križovatku
junction_19.jpg

 • zelené vozidlo
 • modré vozidlo
 • červené vozidlo

Ako posledné prejde cez križovatku
junction_25.jpg

 • žlté vozidlo
 • vaše vozidlo
 • červené vozidlo

V poradí druhé prejde cez križovatku
junction_36.jpg

 • červené vozidlo
 • vaše vozidlo
 • modré vozidlo